Strona głównaRegulamin

Regulamin

 

Regulamin Sklepu Internetowego

ważny od 1-09-2023


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1.  Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: selv-service.pl
 2. Sklep Internetowy na tej stronie prowadzi Usługodawca: SELV Piotr Olejniczak, 61-680 Poznań, ul. Lubczykowa 3A, wpisany do rejestru przedsiębiorców pod numerem REGON: 630369720; jest czynnym podatnikiem VAT z numerem NIP: 7781024618. Aktualne dane dostępne są w CEIDG - ceidg.gov.p
 3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
  • warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
  • warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
  • zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego
  • zasady regulowania należności do zawartych Umowy sprzedaży
  • warunki realizacji dostawy w Umowie sprzedaży
  • zasady odstąpienia od umowy
  • składanie reklamacji
  • informacje o prawach autorskich

 

II. DEFINICJE

Poniższym wyrażeniom użytym w Regulaminie zostały przypisane następujące znaczenia:

 1. Klient, Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.NAZWASKLEPU.com.
 4. Sklep internetowy NAZWA SKLEPU – serwis internetowy dostępny pod www.NAZWASKLEPU.com, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym - rzecz ruchoma podlegająca sprzedaży
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy NAZWA FIRMY a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 7. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz 827 ze zm.).
 8. Usługa elektroniczna: Konto, Formularz zamówienia i Newslette - usługa świadczona Użytkownikowi nieodpłatnie przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt.4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zmianami) przez czas nieokreślony i Newsletter - zgodnie z wyborem Klienta;
 9. Usługodawca, Sprzedający - operator sklepu internetowego: SELV Piotr Olejniczak
 10. Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, lub posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta ze Sklepu Internetowego;
 11. Zamówienie - deklaracja woli zakupu Towaru, lub zlecenia usług w ramach Produktów innych niż Towaru uzewnętrzniona przez Użytkownika za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w sposób umożliwiający Sprzedającemu i Usługodawcy identyfikację Użytkownika, precyzująca ponadto Towar mający stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży lub zlecenia usług w ramach Produktów innych niż Towar, miejsce jego odbioru, świadczenia lub dostawy oraz formę płatności ceny za Produkt.

 

III. KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Z Usług Sklepu korzystać może Użytkownik dysponujący: a) urządzeniem niezbędnym do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: komputer, laptop, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; b) dostęp do poczty elektronicznej; c) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox; Internet Explorer; Opera; Google Chrome; Safari lub Microsoft Edge; d) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; e) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 2. Sklep Internetowy umożliwia  Sprzedającemu prezentację zdalną Produktów i ich cen oraz zaproszenia Użytkowników do zawierania Umów Sprzedaży w zakresie Towarów. Zdjęcia i opisy Towarów zamieszczone w Sklepie Internetowym są materiałami poglądowymi, które mają na celu umożliwienie Użytkownikowi wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach Towaru. Wygląd Towaru na zdjęciach prezentowanych w Sklepie Internetowym może różnić się w niewielkim stopniu od rzeczywistego wyglądu Towaru wydawanego Kupującemu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień monitora Kupującego, warunków oświetlenia, itp. W Sklepie towary prezentowane są równocześnie z cenami netto i zawierającymi podatek VAT .
 3. Klient może swobodnie przeglądać prezentowane Produkty oraz dokonywać ich rezerwacji za pomocą Formularza zamówienia, czym deklaruje chęć ich nabycia - zawarcia Umowy sprzedaży. Przy czym prezentacje, opisy, cenniki oraz inne informacje znajdujące się w Sklepie Internetowym, poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy. Nie stanowią one również zapewnienia Sprzedającego. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać 24 godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem, że Zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

 

IV. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Dokonanie zakupu Produktów możliwe po rejestracji Klienta i założenie Konta lub wypełnieniu formularza danych Klienta w Sklepie. Wypełnienie formularza wymaga podania: imię i nazwisko Użytkownika, nazwę podmiotu gospodarczego, adres siedziby, nr NIP, nr telefonu, adres poczty e-mail i adres dostawy. Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia i Umowy sprzedaży i otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji związanych z przebiegiem transakcji oraz akceptuje Regulamin. Administratorem danych Klienta jest Sprzedający - operator sklepu internetowego: SELV Piotr Olejniczak.
 2. Informacje podane na stronach internetowych Sklepu, w tym informacje o prezentowanych produktach, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą Formularza zamówienia - tworzącego się automatycznie i interaktywnego. W formularzu umieszczone zostaną wybrane do zakupu Produkty w ilościach wskazanych przez Klienta; po akceptacji, do wyboru przedstawione zostają propozycje realizacji zapłaty oraz dostawy. Zatwierdzenie Produktów i ich ilości, wybór rodzaju dostawy i sposobu zapłaty i zaakceptowanie Regulaminu, stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedającym  Umowy sprzedaży, 
 4. Sprzedający rozpatruje złożone Zamówienie pod kątem możliwości jego realizacji. W szczególności warunkiem Potwierdzenia Zamówienia jest dostępność Towaru w magazynie Sprzedającego.
 5. Sprzedający za pośrednictwem Sklepu Internetowego potwierdza możliwość, gotowość i przystąpienie do realizacji Zamówienia w wybranym przez Użytkownika miejscu odbioru Towarów, lub Dostawy Towaru na adres, lub miejscu świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar, podanym przez Użytkownika, wysyłając do Użytkownika Potwierdzenie Zamówienia.
 6. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta i nabiera mocy wiążącej, pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, z chwilą doręczenia na serwer poczty elektronicznej Kupującego Potwierdzenia Zamówienia. Za dzień doręczenia wiadomości elektronicznej e-mail z potwierdzeniem zamówienia uważa się dzień, w którym wiadomość ta wpłynęła na serwer poczty elektronicznej obsługujący adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu elektronicznym.

 

V. SPOSOBY DOKONYWANIA PŁATNOŚCI

 1. Dokonując zakupu Klient na Formularzu zamówienia ma do wyboru następujące sposoby opłacenia wartości Zamówienia:
  • zapłata przelewem na konto bankowe Sprzedającego;
  • zapłata przelewem internetowym i BLIK za pośrednictwem serwisu PayU, realizowanego przez PayU S.A., ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 6.474.300 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444;
  • zapłata gotówką przy odbiorze przesyłki DPD
  • zapłata gotówką przy odbiorze osobistym
 2. W przypadku zapłaty przelewem, przelewem internetowym lub BLIK termin zapłaty nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych od momentu zawarcia Umowy sprzedaży

 

V. REALIZACJA DOSTAW TOWARÓW

 1. Podstawowym rodzajem dostaw towarów w ramach realizacji zawartych Umów sprzedaży są:
  • wysyłka za pośrednictwem usług kurierskich DPD - pod wskazany adres,
  • wysyłka za pośrednictwem usług kurierskich DPD - do wskazanego punktu odbioru PICK-UP,
  • odbiór osobisty
 2. W przypadku indywidualnego uzgodnienia telefonicznego lun za pośrednictwem e-mail możliwe są inne formy dostawy
 3. Wysyłka Towarów dostępnych - z oznaczeniem "wysyłka w 24 godziny" nastąpić powinna najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu zawarcia Umowy sprzedaży. Towary wymagające przygotowania, kompletacji lub sprowadzenia, dostarczane są w czasie oznaczonym w prezentacji produktów.
 4. Realizacja dostaw Towarów specjalnie wykonanych dla Klienta może być uzależniona od zaksięgowania całkowitej wpłaty wartości Zamówienia.
 5. Za nieprzekraczalny czas realizacji Umowy sprzedaży w normalnych warunkach - rozumiany od momentu jej zawarcia do wykonania dostawy w miejsce wskazane przez Klient uważa się 14 dni kalendarzowych. Dla Towarów specjalnych - na zamówienie - inny czas dostawy wymaga poinformowania Klienta i uzyskanie jego akceptacji.

 

VI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDŻY

 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub mailem na adres KONTAKT@NAZWASKLEPU.com, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres NAZWA FIRMY podany w niniejszym Regulaminie.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: NAZWA FIRMY ul. NAZWA ULICY, 00-000 MIASTO.
 3. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy sklep zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym został zwrócony towar. Zwrotu płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że strony uzgodnią inaczej.

 

VII. REKLAMACJE

 1. W przypadku gdy zakupiony produkt jest niezgodny z umową lub posiada wady fizyczne, Klient ma prawo złożyć reklamacje w oparciu o:
  a) regulacje przewidziane przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.), w przypadku gdy produkt jest niezgodny z umową,
  b) regulacje przewidziane przepisami kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi za wady.
 2. Celem złożenia reklamacji Klient zobowiązany jest do poinformowania sklepu mailem na adres KONTAKT@NAZWASKLEPU.com, a następnie procedować zgodnie z otrzymanymi informacjami.
 3. Określając żądania w oparciu o tryb przewidziany art. 1 ust a)  Klient ma prawo wnioskować o doprowadzenie produktu do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli Sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.
 4. Określając żądania w oparciu o tryb przewidziany art. 1 ust b)  Klient ma prawo od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Klient nie może od umowy odstąpić, jeżeli Sklep niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez Sklep lub naprawiana, chyba, że wady są nieistotne.
 5. Sklep odpowiada za niezgodność produktu konsumpcyjnego z umową (art 1 ust a), jedynie w przypadkach i na warunkach określonych prawem.
 6. Sklep odpowiada za wady produktu na podstawie rękojmi (art 1 ust b), w przypadkach i na warunkach określonych prawem.
 7. Sklep rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty otrzymania przez  Sklep zgłoszenia reklamacyjnego wraz z kompletnym, reklamowanym produktem.
 8. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku dokonywania jakichkolwiek modyfikacji produktu przez Klienta.
 9. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadkach: wyłącznej winy użytkownika, uszkodzenia mechanicznego, niewłaściwego konserwowania i użytkowania produktu niezgodnego z instrukcją.


VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Warunkiem sfinalizowania zakupów w Sklepie jest podanie wszelkich wymaganych treścią formularza danych Klienta oraz zaznaczenie odpowiedniego pola stanowiącego wyrażenie zgody Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego oraz pola dotyczącego potwierdzenia zaznajomienia się i akceptacji niniejszego Regulaminu.
 2. Wszelkie dane Klienta podawane podczas rejestracji w Sklepie będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu realizacji, zmiany lub rozwiązania Umowy bądź innych działań marketingowych, w szczególności informowania o nowych produktach i usługach Sklepu, o ile Klient wyrazi zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na przesyłanie informacji handlowej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu nowego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r.
 3. Wszelkie dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Usługodawcę zgodnie z treścią ustawy, o której mowa powyżej.
 4. Administratorem danych osobowych Klienta jest SELV Piotr Olejniczak
 5. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Klienta dobrowolnie. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności zawarcia umowy sprzedaży zamówionego towaru, doręczenia Klientowi towaru, na który Klient złożył zamówienie, wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji sprzedaży towaru, przechowania danych osobowych w informatycznym systemie księgowym dla zapewnienia historii transakcji handlowych dokonywanych poprzez Sklep.
 6. Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane również przez następujące podmioty w podanym zakresie: imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki. W zależności od wybranego rodzaju przesyłki przekazywane są:
  DPD POLSKA SP Z O O. REGON: 012026421. NIP: 5260204110. KRS: 0000028368 
 7. Dane przetwarzane są również przez podmioty związane z realizacją płatności za zamówienie:
  PayU S.A., ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, krajowa instytucja płatnicza, KRS 0000274399
  W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. 
 8. Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 9. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych osobowych przez Klienta.
 10. Klient w każdym czasie, ma prawo poprzez biuro obsługi Sklepu prawo do zmiany, poprawiania lub usunięcia swoich danych osobowych.
 11. Za dodatkową zgodą udzieloną przez Klienta, zgromadzone dane osobowe  mogą być również wykorzystywane w celach promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu przedstawiania Klientowi oferty handlowej sklepu oraz innych informacji marketingowych związanych ze Sklepem.
 12. Każdy użytkownik ma możliwość zapisania się do newslettera – informacji handlowej. Zapisanie się na listę następuje poprzez zaznaczenie na etapie rejestracji odpowiedniego pola w formularzu (do tego celu potrzebny jest tylko adres e-mail). Z prenumeraty newslettera można zrezygnować w każdej chwili poprzez link podany w biuletynie lub poprzez poinformowanie Sklepu drogą mailową na adres info@selv-service.pl . Po odwołaniu, dane adresu e-mail zostaną natychmiast usunięte z bazy prenumeraty.
 13. Sklep używa między innymi tak zwanych „cookies”, które przyczyniają  się do większej użyteczności, funkcjonalności oraz łatwości obsługi naszego sklepu. Instrumenty te ułatwiają Klientom również szybsze poruszanie się po stronie Sklepu. Dodatkowo, pliki cookies pozwalają zmierzyć częstotliwość odsłon strony oraz najchętniej oglądane produkty. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w systemie komputera. Informujemy, że niektóre z tych plików zostają przeniesione z serwera  Sklepu do systemu komputerowego Klienta. Istnieje możliwość zablokowania plików cookies w każdym momencie, o ile używana przeglądarka posiada stosowną funkcję. Należy pamiętać, że po blokadzie plików cookies możliwość korzystania z niektórych funkcji Sklepu zostanie w znacznym stopniu ograniczona lub wyłączona.

 

IX. PRAWA AUTORSKIE

 1. Strona internetowa Sklepu Internetowego chroniona jest prawem autorskim. Wszelkie prawa nieprzyznane Użytkownikowi wprost na mocy postanowień Regulaminu są zastrzeżone. Użytkownicy mogą korzystać z utworów oraz baz danych zawartych na stronach internetowych Sklepu Internetowego jedynie w zakresie dozwolonego użytku wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. W szczególności poza określonymi w tych przepisach przypadkami zabronione są dokonywane w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy: reprodukcja, kopiowanie ,przekazywanie, dystrybuowanie lub przechowywanie części lub całości zawartości strony internetowej Sklepu Internetowego, o ile nie zastrzeżono inaczej w Regulaminie.
 2.  Usługodawca na podstawie umowy dotyczącej świadczenia Usług udziela Użytkownikowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do korzystania przez Użytkownika z autorskich praw majątkowych do utworów zamieszczonych na stronach internetowych Sklepu Internetowego jedynie w celu skorzystania z Usług, zawarcia Umowy Sprzedaży, lub umowy świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar. Korzystanie ze strony internetowej Sklepu Internetowego i jej zawartości jest dozwolone dla potrzeb własnych i niekomercyjnych Użytkownika.
 3.  Licencja, o której mowa w pkt. 2 powyżej ustaje automatycznie wraz z ustaniem mocy wiążącej odnośnej umowy o świadczenie Usług.
 4. Usługodawca udziela zgody Użytkownikowi na drukowanie kopii lub dokumentów ze strony internetowej Sklepu Internetowego, wyłącznie do własnego użytku, niezwiązanego z działalnością gospodarczą lub zawodową Użytkownika.

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie treści zawarte w Sklepie podlegają ochronie prawnej i ich wykorzystywanie będzie stanowiło naruszenie prawa.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. 2001 Nr 144 poz. 1204) przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Aktualna wersja Regulaminu znajduje się pod adresem selv-service.pl
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1-09-2023

 

 

Nowe konto na nowej stronie

Stałych KLIENTÓW dawnego formatu strony 

selv-service.pl

przepraszamy - konieczna jest ponowna rejestracja

...jest pusty

e-Płatności

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dot. cookies. Możesz zmienić lub określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.